Polityka prywatności


Polityka prywatności sklepu internetowego www.mymuse.pl.
§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z zawieraniem umów sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Przez użyte w niniejszej Polityce określenia rozumie się:
  1)    Administrator – podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO,
  2)    Użytkownik – osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży lub korzystającą z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także pełnomocnika lub reprezentanta innej osoby fizycznej lub podmiotu zawierającego umowę sprzedaży lub korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3)    Polityka – Polityka prywatności Sklepu Internetowego MyMUSE.pl,
  4)    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  5)    Sklep – Sklep Internetowy prowadzony pod adresem: www.mymuse.pl,
  6)    Sprzedawca – przedsiębiorca Artur Matlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MY MUSE Artur Matlak, NIP 6521640952, 43-512 Bestwinka, ul. Ks. Czesława Adamaszka 6.§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca – przedsiębiorca Artur Matlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MY MUSE Artur Matlak, NIP: 6521640952.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
  1)    pocztą tradycyjną na adres: 43-512 Bestwinka, ul. Ks. Czesława Adamaszka 6,
  2)    pocztą elektroniczną na adres e-mail: shop@mymuse.pl,
  3)    telefonicznie: 660 467 854.§ 3 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu:
  1)    określonym w zgodzie Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2)    podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3)    zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4)    przyjmowania i rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi za wady oraz innych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5)    realizacji obowiązków prawnych określonych w przepisach o rachunkowości i przepisach podatkowych, w tym wystawianie i archiwizacja faktur – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  6)    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegających na:
  a)    ustaleniu i dochodzeniu roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora,
  b)    prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego produktów lub usług,
  c)    zapobiegania oszustwom.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników podawanych w poszczególnych formularzach wynikają z funkcji konkretnego formularza.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie na adres e-mail newslettera tj. informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu prowadzonego przez Administratora lub zgody na otrzymywanie ofert dotyczących partnerów Sklepu, dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących Sklepu prowadzonego przez Administratora lub partnerów Sklepu, a informacje takie będą przekazywane na podany przez Użytkownika adres w formie wiadomości e-mail. Udzielone zgody mogą zostać przez Użytkownika w każdym czasie cofnięte.§ 4 Bezpieczeństwo danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.§ 5 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników podane w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem określonych w ust. 2 przypadków udostępnienia danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione w zakresie niezbędnym:
  1)    pracownikom Administratora w celu wykonywania obowiązków Administratora dotyczących umów sprzedaży lub o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2)    podmiotom, sądom i organom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
  3)    podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO lub podmiotom, z których pomocą Administrator wykonywa swoje obowiązki, w tym podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, obsługującym system teleinformatyczny Administratora, przewoźnikom, podmiotom obsługującym wykorzystywane przez Administratora systemy płatności.§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody Użytkownika – do czasu jej cofnięcia,
 2. w przypadku przetwarzania służącego podjęciu działań przed zawarciem umowy lub zawarciu i wykonania umowy – przez czas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu tj. czas niezbędny do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy i przez czas ważności oferty, a w razie zawarcia umowy przez czas wykonywania umowy,
 3. w przypadku przetwarzania w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi za wady oraz innych reklamacji – przez czas, w trakcie którego mogą zostać podniesione roszczenia,
 4. w przypadku przetwarzania w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – przez czas, w trakcie którego mogą zostać podniesione roszczenia, w szczególności przez okres przedawnienia,
 5. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – przez czas wynikający z przepisów podatkowych i o rachunkowości.§ 7 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1)    prawo dostępu do danych osobowych,
  2)    prawo do sprostowania danych osobowych,
  3)    prawo do usunięcia danych osobowych,
  4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5)    prawo do przenoszenia danych osobowych,
  6)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania danych, w tym profilowania w celach marketingowych.
 2. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownikowi przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy.§ 8 Dobrowolność podania danych

 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1) poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  2) poprzez gromadzenie plików “cookies”  w sposób określony w Polityce cookies, [patrz polityka plików “cookies”].
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Każdorazowo zakres danych, których podanie jest niezbędne lub opcjonalne, oznaczony jest w formularzu zamieszczonym na stronie Sklepu.§ 9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Użytkownika.§ 10 Postanowienia końcowe

 1.  Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian w Polityce, w szczególności wynikających ze zmian technologicznych, zmian zakresu prowadzonej działalności,  sposobu sprzedaży lub świadczenia usług, zmian przepisów prawa krajowych lub unijnych dotyczących ochrony danych osobowych lub regulujących obowiązki Administratora w sposób oddziaływujący na zasady ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje użytkownika w sposób jasny i zrozumiały, udostępniając zaktualizowane informacje w postaci elektronicznej.

Product added to wishlist
Product added to compare.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".