REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MyMuse.pl§ 1
Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin Sklepu Internetowego MyMuse.pl określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na możliwości założenia i utrzymywania konta, składania zamówień oraz otrzymywania newslettera za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: mymuse.pl.
 2. Sklep jest prowadzony przez przedsiębiorcę Artura Matlaka, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MY MUSE Artur Matlak, 43-512 Bestwinka, ul. Ks. Czesława Adamaszka 6, NIP: 6521640952.
 3. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:
  1)    Klient – osobę fizyczną, osobę prawna lub inną jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną, zawierającą umowę sprzedaży lub korzystającą z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2)    Konsument – Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3)    Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępny po zalogowaniu się loginem stanowiącym adres e-mail Klienta oraz hasłem utworzonym przez Klienta,
  4)    Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego MyMUSE.pl, będący jednocześnie regulaminem sprzedaży na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5)    Sklep – Sklep Internetowy prowadzony pod adresem: mymuse.pl,
  6)    Sprzedawca – przedsiębiorca Artur Matlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MY MUSE Artur Matlak, NIP 6521640952, 43-512 Bestwinka, ul. Ks. Czesława Adamaszka 6,
  7)    Produkt – rzecz ruchoma dostępna lub zamówiona w Sklepie będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
  1)    poczty tradycyjnej pod adresem 43-512 Bestwinka, ul. Ks. Czesława Adamaszka 6,
  2)    poczty e-mail: shop@mymuse.pl,
  3)    telefonicznie: 660 467 854.


§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu i świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient jest zobowiązany do:
  1)    niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2)    korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  3)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
  4)    korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki internetowej, a także może być konieczne włączenie w przeglądarce funkcji akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.
 3. Sprzedawca udostępnia możliwość składania zamówień i zawierania umów sprzedaży na zasadach określonych w § 3.
 4. Sprzedawca udostępnia usługę założenia i utrzymania Konta. Klient jest uprawniony do założenia Konta, w którym przechowywane są dane Klienta oraz historia składanych zamówień. W celu założenia Konta Klient powinien dokonać rejestracji podając adres e-mail, który będzie stanowił login, oraz tworząc hasło do Konta.
 5. Sprzedawca udostępnia na podany przez Klienta adres e-mail, za jego zgodą, usługę newslettera umożliwiającą otrzymywanie przez Klienta informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy, promocji, produktów oraz świadczonych usług.

 § 3
Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

 1. W ramach zawieranej umowy sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany do przeniesienia własności i dostarczenia Klientowi zakupionych Produktów w stanie wolnym od wad, a Klient do odebrania Produktów i zapłaty ceny. Oferowane Klientom Produkty są nowe.
 2. Produkty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny Produktów są cenami brutto  (zawierają podatek od towarów i usług), a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno.
 3. Produkty, które:
  1)    znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie,
  2)    nie znajdują się na stanie, są oznaczone jako niedostępne, a weryfikacja możliwości ich zamówienia wymaga uprzedniego kontaktu ze Sprzedawcą.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
  1) wybór interesujących Produktów i ich dodanie do koszyka,
  2) przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych Produktów i ich ceny,
  3) wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego Konta albo jako gość,
  4) wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych,
  5) wybór formy dostawy zamówionych Produktów,
  6) potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu,
  7) wybór metody płatności,
  8) potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
 6. Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności na rzecz Sprzedawcy umówionej ceny, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
 7. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności Klient zostanie przekierowany na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 8. Czas realizacji i dostawy Produktów wykonywanych (szytych) na indywidualne zamówienie wynosi 10 - 30 dni roboczych od daty wpływu płatności na konto Sprzedawcy.

 


§ 4
Płatności


W celu zapłaty za zamówione Produkty Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. przelewu bankowego na konto bankowe Sprzedawcy;
  płatności przelewem należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  Nasz bank: ING Bank Śląski
  Nr konta bankowego: 94 1050 1256 1000 0097 0089 3838
 2. płatności online za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

 


§ 5
Dostawa i odbiór Produktów

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem zamówione Produkty są wysyłane w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, chyba że Klient zdecyduje się na ich odbiór osobisty.
 2. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przed złożeniem zamówienia.
 3. Jeśli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Konsumenta dopiero z chwilą jego wydania Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez danego Konsumenta.
 4. Jeśli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi niebędącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania przewoźnikowi.
 5. Jeżeli dany Produkt nabył Konsument, Sprzedawca wraz z Produktem doręczy Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treść potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
 6. Do zakupionych Produktów każdorazowo załączany jest paragon lub -na życzenie Klienta - faktura VAT.§ 6
Reklamacje

 1. Jeżeli według Konsumenta nabyty Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje należy składać drogą pocztową na adres wskazany w  § 1 ust. 4 poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
 4. Jeśli Produkt ma wadę, Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy:
  1)    jego naprawy albo wymiany na nowy bez wad,
  2)    obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty jego wartości),
  3)    odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna)
  - na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 5. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument otrzyma niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem reklamacji i wyrażonego w niej żądania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, za uzasadnione.
 6. Naprawy oraz wymiany Produktu na nowy bez wad będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po stronie Konsumenta nadmiernych niedogodności.
 7. Klient może składać także reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną pocztą tradycyjną lub e-mail na adresy podane w § 1 ust. 4, wskazując opis zastrzeżeń i żądanie wobec Sprzedawcy. Sprzedawca przekaże Klientowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania listownie lub mailowo.

 


§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez opłat w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem ust. 2. Po upływie 14 dni prawo do odstąpienia wygasa.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt będący rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub mailowo na adres podany w § 1 ust. 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W celu zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wadliwego Produktu do Sprzedawcy.
 7. Produkty należy odesłać na adres podany w § 1 ust. 4 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 


§ 8
Wykorzystanie danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności Sklepu.


§ 9
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3)    zwrócenia się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4)    skorzystania z platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR (Online Dispute Resolution), która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 § 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 9 czerwca 2020 r.
 2. Umowy pomiędzy Klientem a  Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, bez uszczerbku dla uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, których nie można wyłączyć mocą umowy Sprzedawcy z Konsumentem.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej, w zależności od przedmiotu sporu, przez Sąd Rejonowy w Pszczynie albo Sąd Okręgowy w Katowicach.
 5. W odniesieniu do Konsumentów Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  1)    zmiany przepisów prawa dotyczących prowadzonej przez Sprzedawcę działalności sprzedaży Produktów lub świadczenia usług drogą elektroniczną wpływającej na prawa lub obowiązki Sprzedawcy lub Klienta,
  2)    zmiany sposobu prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług polegającej na zmianie technicznej lub wprowadzeniu, modyfikacji lub wycofaniu dotychczasowych usług,
  3)    zmiany sposobów płatności lub dostaw.
 6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn dotyczących prowadzonej działalności, w tym zmiany przepisów prawa i sposobu świadczenia usług.
 7. Zmiana Regulaminu w przypadku umów o charakterze ciągłym wiąże po upływie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie, chyba że Klient wypowiedział umowę. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie zmiany.
 8. Umowa w zakresie dotyczącym świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 8, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, dokonując usunięcia Konta.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 8, w przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz naruszający postanowienia Regulaminu, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, zaś w przypadku rażącego naruszenia ze skutkiem natychmiastowym.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Product added to wishlist
Product added to compare.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".